Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání,

používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím

webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“)

 

Správce osobních údajů:

Ing. Dagmar Popelková,

Pavlovova 1501,

592 31 Nové Město na Moravě

není plátcem DPH

IČ:10665757

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Novém Městě na Moravě

 

telefonní číslo: +420 731515414

kontaktní e-mail: ing.dagmar.popelkova@gmail.com

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení

se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s

vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České

republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č.

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou

identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv

výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození,

pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa),

telefonní číslo, emailová adresa;

 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa

(síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému,

doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

 1. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje mi poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při

zřízení uživatelského účtu.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a

ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o

souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

 

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 • Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho

výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění

smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme

tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem

stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových

dokladů apod.).

 • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho

výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem

umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

 • Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme

vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení

uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a

přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně

souhlasili.

 • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na

základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho

internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů

cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory,

zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na

základě vašeho souhlasu.

 

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace

využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních

povinností.

Pokud nám udělíte souhlas výslovný se zpracováním osobních údajů, budou údaje

využity po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen. 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez

jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
 • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
 • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu

obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným

způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do

doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních

údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním

údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám

můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s

vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat

bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných

údajů.

 

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud

je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv

automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme

vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo

zpracovávány;

 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali. Pokud neexistují

zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 

3.6. Právo na omezení zpracování

V případě, že:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování

osobních údajů;

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je

požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování,

můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Při omezení

zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je

možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování,

trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů,

trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému

správci osobních údajů.

 

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich

kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez

zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s

vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména

na Úřad pro ochranu osobních údajů , který vykonává dozor nad ochranou

osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým

podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného

porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském

státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto

členském státě.

 

 1. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1 Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme

oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo

dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně

můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše

osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní

údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

 

4.2 Komu předáváme vaše osobní údaje?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje

budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v

tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. SOUBORY COOKIES

 

5.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického

zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování

webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné

fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou

v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že

nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány

po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které

zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu;

jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo

trvalé;

○ nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a

využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o

osobní údaje;

○ výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového

rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.);

údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je

doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies

nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru;

jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím

zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím

může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

 • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém

rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a

zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme

dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
5.3. Používané služby společnosti Google

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby

poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s

informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 01. 04. 2021